نمونه کارهای انجام شده

نصب وفروش باسنگ های کوهی،مالون،لاشه،

امروزه استفاده از سنگ و انواع آن با استقبال بسیاری از معماران و طراحان ساختمان قرار گرفته است ، اما مسئله مهم در کلیه امور سنگی و غیر سنگی کیفیت در اجرا است و نه طراحی آن . گروه خدمات ساختمانی مرادی با اجرای تضمینی طرح ضمن صرفه جویی در مصرف مصالح ، ظاهری بسیار تمیز با کم ترین پرتی را پدید خواهند آورد .

اجراونصب باسنگ های کوهی لاشه و،ورقه ای

امروزه استفاده از سنگ و انواع آن با استقبال بسیاری از معماران و طراحان ساختمان قرار گرفته است ، اما مسئله مهم در کلیه امور سنگی و غیر سنگی کیفیت در اجرا است و نه طراحی آن . گروه خدمات ساختمانی مرادی با اجرای تضمینی طرح ضمن صرفه جویی در مصرف مصالح ، ظاهری بسیار تمیز با کم ترین پرتی را پدید خواهند آورد .

اجراونصب باسنگ های کوهی لاشه و،ورقه ای

اجراونصب باسنگ های کوهی لاشه و،ورقه ای

نصب وفروش باسنگ های کوهی،مالون،لاشه،

نصب وفروش باسنگ های کوهی،مالون،لاشه،

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجراونصب باسنگ های کوهی لاشه و،ورقه ای

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است

اجراوفروش باسنگ ورقه ای

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

اجرای نصب وفروش باسنگ های کوهی ولاشه ومالون طراحی شده است.

سنگ کوهی

نصب وفروش باسنگ های ،کوهی،مالون،لاشه،و..... این کاردرمنطقه یک تهران می باشد. ومعدن سنگ درمیگون است.

سنگ کوهی

نصب وفروش باسنگ های مالون ،کوهی،مالون،لاشه،و.....اینکار درمنطقه یک تهران می باشد.